ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี
คณบดีคณะครุศาสตร์

วิดีทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์

หน่วยงานต่างๆ

     

    

ข่าว กยศ./กรอ. 
 
 
 

แหล่งเรียนรู้บนเครื่อข่าย

 

ระบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษา

 

นายปฏิพล  แสนหยุด
นายยกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์เป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข่าวการศึกษา

ข่าวรับสมัครครู