นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับอุดมศึกษา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์

Read more

นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตสื่อเสริมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

คณะครุศาสตร์ ขอแสดงค

Read more

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว

ประชาสัมพันธ์รับสมัค

Read more