โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด ระยะที่ 3 ระยะสรุปสะท้อนผล ตามรูปแบบ STRONG TEACHERS

คณะครุศาสตร์ มหาวิทย

Read more

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด โมดูลที่ 7 ต้นแบบครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Smart Change Agent)

หลักสูตรฝึกอบรมการพั

Read more

 การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด โมดูลที่ 8 ปฏิบัติการสานวิถีครู (Smart Practitioner)

หลักสูตรฝึกอบรมการพั

Read more

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด โมดูลที่ 1 ต้นแบบครูดี (Smart Teachers)

หลักสูตรฝึกอบรมการพั

Read more