ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และรางวัลเพชรราชภัฏศรีสะเกษ จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 25

Read more

ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-18.20 น.

ตามที่คณะครุศาสตร์ ม

Read more