โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด ระยะที่ 3 ระยะสรุปสะท้อนผล ตามรูปแบบ STRONG TEACHERS

คณะครุศาสตร์ มหาวิทย

Read more

การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด โมดูลที่ 7 ต้นแบบครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Smart Change Agent)

หลักสูตรฝึกอบรมการพั

Read more