ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และรางวัลเพชรราชภัฏศรีสะเกษ จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 25

Read more

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะครุศาสตร์มหาวิทยา

Read more