โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 9 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกษ จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย โดยจัดอบรมให้กับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 20 คน เพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเมือง พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของเยาวชนพลเมืองประชาธิปไตย ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรม จะนำความรู้ที่ได้รับไปจัดกิจกรรมขยายผลให้ความรู้แก่นักเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ 3 แห่ง ต่อไป