FOCUS GROUP STAKEHOLDER NEED ANALYSISFocus Group ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะคุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จัดประชุม OCUS GROUP STAKEHOLDER NEED ANALYSISFocus Group ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ประกอบไปด้วยผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ-ยโสธร เขต 28 ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 – 4 ผู้แทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และผู้แทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เทศบาลเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ชัย สุพัฒน์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ซึ่งมีคณาจารย์ของหลักสุตรร่วมสังเกตุการณ์กระบวนการเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปกำหนดทิศทางการพัฒนาหลักสูตร ที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education หรือชื่อย่อว่า OBE) คือปรัชญาการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยมุ่งเน้นการวัดผลจากผลงานที่ผู้เรียนแสดงออกมา (ผลลัพธ์) ‘OBE’ ที่จะดำเนินการใน 13 หลักสูตร ประกอบด้วยหลักสูตร 1. การศึกษาปฐมวัย 2. การประถมศึกษา 3.คณิตศาสตร์ 4.คอมพิวเตอร์ศึกษา 5.สังคมศึกษา 6.ภาษาไทย 7.ภาษาอังกฤษ 8.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 9.พลศึกษา 10.ดนตรีศึกษา 11.การสอนภาษาจีน 12.นาฎศิลป์ศึกษา และ 13. ป.บัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ต้องขอขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิ STAKEHOLDER NEED ANALYSIS ในระดับพื้นที่ทุกท่าน ข้อมูลของท่านมีผลโดยตรงต่อการพัฒนาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสี่ปี ตามแนวทางของ Outcome-based Education (OBE) คณะทำงานพัฒนาหลักสูตรจะได้นำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์สรุปผลและสะท้อนผลแก่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องก่อนนำไปดำเนินการในขั้นตอนถัดไป