ประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.00 – 17.00 น. คณะครุศาสตร์จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา โรจนแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ปิยวรรณ กันทอง หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจากทุกๆๆ สาขาวิชาจำนวน 12 สาขาวิชาที่เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาหารือร่วมกันในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาทิเช่น การทำความเข้าใจในแบบรายงานข้อมูลการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ( ปี 5 รหัส 62) ซึ่งมีความสำคัญและจำเป็นต้องดำเนินการให้ถูกต้องเพราะเกี่ยวพันกับการขอใบประกอบวิชาชีพครู การจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการงานของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปีงบประารณ พ.ศ. 2567 ข้อมูลนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน (ขั้นศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม)  ภาคเรียนที่ 1/2566 ( ปี 4 รหัส 63 ) คู่มือฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน (ขั้นศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม)  ภาคเรียนที่ 1/2566 ( ปี 4 รหัส 63 ) รูปแบบการจัดโครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูระหว่างเรียน(ขั้นศึกษาสังเกตและมีส่วนร่วม)   1/2566 ( ปี 4 รหัส 63) รูปแบบการจัดโครงการสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ภาคเรียนที่ 1/2566  ( ปี 5 รหัส 62 ) และเรื่องอื่น ๆ จากประเด็นที่ได้รับข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ ซึ่งคณะกรรมการได้รับทราบข้อมูลและร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินการร่วมกันเพื่อให้ระบบงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูดสุดต่อไป