โครงการตุ้มโฮมฮักแพง เบิ่งแยงน้องใหม่ แสงเทียนส่องนำชัย ร้อยดวงใจส่องนำทาง

วันที่ 8 กรกฏาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดโครงการ ตุ้มโฮมฮักแพง เบิ่งแยงน้องใหม่ แสงเทียนส่องนำชัย ร้อยดวงใจส่องนำทาง เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมการเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์และเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เรียนรู้ทักษะการสร้างวินัยและความรับผิดชอบ ความมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเสียสละ และอดทน เป็นสำเร็จการศึกษาไปประกอบวิชาชีพครูที่ดีและมีคุณภาพ

กิจกรรมการดำเนินงานในครั้งนี้ มีหลากหลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิต ทักษะทางวิชาชีพครู สอดรับการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 โดย ผศ.ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ กิจกรรมการเจิมหน้าฝากน้องใหม่ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมโชว์พี่หลีด พี่ร้อง โดยนักศึกษาสโมสรคณะครุศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์และเครือข่ายคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ