ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และรางวัลเพชรราชภัฏศรีสะเกษ จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 งานพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี สาคร แก้วสมุทร์ รองคณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ผู้แทนจากทุกหลักสูตร 12 หลักสูตร และคุณนาฎอนงค์กร รุ้งแก้ว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” แก่นักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาที่มีความมุ่งมั่นในการเล่าเรียนเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเสียสละ มีจิตอาสา มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษาและผู้ปกครองสำหรับค่าใช้จ่ายในการศึกษา จำนวน 14 ทุนๆ ละ 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นจำนวนเงินที่นักศึกษาคณะครุศาสตร์จะได้รับจากเงินกองทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยซึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 98,000 บาท (เก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และในคราวเดียวกันในวันนี้คณะครุศาสตร์ ได้มีการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาคณะครุศาสตร์ เพื่อมอบรางวัล “เพชรราชภัฏศรีสะเกษ” ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มุ่งมั่นในการศึกษาและทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาทั่วไป จำนวน 14 รางวัล โดยทั้งทุนฯ และ รางวัล ดังกล่าวจะมอบให้กับนักศึกษา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ อาคารศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ในโอกาสต่อไป