ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 5 กรกฎาคม 2566

วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2566
ณ ห้องประชุม 5703 (ชั้น7) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ มีการแจ้งให้ทุกสาขาวิชาได้ตรวจสอบข้อมูลของนักศึกษาปัจจุบันคงอยู่ของทุกสาขาวิชา โดยให้ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันข้อมูลภายในสัปดาห์หน้า และมีการแจ้งผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันซึ่งมหาวิทยาลัยได้ลำดับที่ 2 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่เข้าร่วมประเมินตามเกณฑ์ คปภ. มีการแจ้งกิจกรรมวันสำคัญของมหาวิทยาลัยที่ต้องขอความร่วมมือให้บุคลากรทุกคนได้เข้าร่วมและขอให้ประธานสาขาวิชาได้แจ้งคณาจารย์ในสาขาทราบและเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน มีการแจ้งข้อมูลสาขาวิชาที่เปลี่ยนแปลงประธานสาขาวิชาจำนวน 4 สาขาวิชา และในคราวประชุมครั้งนี้คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ได้ประชุมปรึกษาหารือและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้งานคณะครุศาสตร์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การจัดงานแสดงมุทิตาจิตบุคลากรคณะครุศาสตร์ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2566 ซึ่งมีจำนวน 3 ราย และแม่บ้าน 1 ราย การจัดส่งข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ สปอว. รับทราบหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร์ 4 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ให้กับคุรุสภา ภายใน 45 วัน การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ (Outcome-based education หรือชื่อย่อว่า OBE) การจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2567 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และปฏิทินการออกสังเกตการสอนในสถานศึกษาตามพันธกิจงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์   การจัดงานพิธีวันไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2566 วันที่  6 กรกฎาคม 2566 การจัดโครงการตุ้มโฮมฮักแพง เบิ่งแยงน้องใหม่ แสงเทียนส่องนำชัย ร้อยดวงใจส่องนำทาง  วันที่  8 กรกฎาคม 2566   การจัดโครงการดาวเดือน EDU SMART TEACHER 2023 วันที่  5 สิงหาคม 2566  การรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และ รางวัลเพชราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปี 2566 การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

และในการประชุมในครั้งดังกล่าวนี้ มีการทบทวนโครงการ กิจกรรม และกำหนดกิจกรรมโครงการเพื่อวางแผนในการจัดทำคำของบประมาณ ของแต่ละหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการทบทวนแผนกลยุทธ์คณะครุศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดยได้มีการปรับปรุงค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด พร้อมให้แต่ละหน่วยงานได้จัดส่งภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 เพื่อประกอบการเสนอของบประมาณในการดำเนินกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยต่อไป มีการพิจารณากำหนดกิจกรรมการอบรมลูกเสือ ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ของนักศึกษา 11 สาขาวิชา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดอบรมค่ายลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือดงมันปลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมตามรูปแบบของการพัฒนานักศึกษา ตามโมเดล PTRU MODEL ซึ่งต้องให้ประธานสาขาวิชาได้นำข้อมูลดังกล่าวไปแจ้งต่อนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และการกำหนดกลุ่มเป้าหมายว่าจะอบรมรุ่นอะไรนั้นทางงานพัฒนานักศึกษาจะต้องขอให้สาขาวิชาชาได้แจ้งอีกครั้งเพื่อประสานกับหน่วยจัดการอบรม ซึ่งอาจมีฟอร์มต่าง ๆ ให้กับนักศึกษากรอกข้อมูลต่อไป และในการประชุมมีการขอความเห็นชอบการขอรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ในปีการศึกษา 2566 เป็นรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ซึ่งเมื่อเข้าร่วมการประเมินในรูปแบบนี้ จะทำให้รับการประเมินจากกรรมการผู้ประเมินฯ ในปีการศึกษา 2568 และท้ายสุดได้มีการพิจารณาพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 และผลการเรียนตกค้างซึ่งมีผลการเรียนที่ต้องให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้เสนอข้อมูลต่อคณะฯอีกครั้งจำนวน 1 รายและอีกที่เหลืองานวิชาการก็จะนำข้อมูลดังกล่าวเสนอต่อระดับมหาวิทยาลัยต่อไป