ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนสักัดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 19-22 มิถุนายน 2566 ประกอบด้วย 1. โรงเรียนพระปริยัติธรรมปรางค์กู่วิทยา อำเภอปรางค์กู่ 2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมดวนใหญ่วิทยา อำเภอวังหิน 3.โรงเรียนพระปริยัติธรรมโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ 4.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพร 5.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดประาชมิตโสภิตธรรมภาณ อำเภออุทุมพริพิสัย 6. โรงเรียนพระปริยัติธรรมศรีเกษตรวิทยา อำเภอเมืองศรีสะเกษ 7. โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา อำเภอศรีรัตนะ 8.โรงเรียนพระปริยัติธรรมกันลักษ์ธรรมวิทย์ อำเภอกันทรลักษ์ และ 9.โรงเรียนพระปริยัติธรรมโนนคูณวิทยา อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยในการดำเนินงานในครั้งนี้มีหลายหน่วยงานที่ได้ลงพื้นที่ร่วมด้วย เพื่อให้การนิเทศให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตามเป้าหมายของ กพด. 8 เป้าหมายหลัก ดังนี้
เป้าหมายหลักที่ 1 เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา โดย ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี / สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี , เป้าหมายหลักที่ 2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา สสท(โครงการส่วนพระองค์ฯ) เป้าหมายหลักที่ 3 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป้าหมายหลักที่ 4 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ สสท / สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ / ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ เป้าหมายหลักที่ 5 ปลูกฝังจิตส านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สสท เป้าหมายหลักที่ 6 เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และสืบทอด วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไทยสสท เป้าหมายหลักที่ 7 ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน สสท เป้าหมายหลักที่ 8 พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ สสท