ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู นศ.ป.บัณฑิต รุ่น19

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 คณะครุศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ และยังเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ บุษบงก์ ประธานหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ปราชญ์เวทย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร และยังได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ นิตยา มณีนิล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ที่ท่านได้กรุณามาอธิบายให้เข้าใจถึงว่ากระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเป็นอย่างไรซึ่งสำคัญมาก #ต้องขอบคุณท่านที่กรุณาในครั้งนี้ ซึ่งมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู P License มีอายุ 2 ปีนับแต่วันทีคุรุสภาออกให้
1.เรียนหลักสูตรผลิตครูที่คุรุสภาให้การรับรองเท่านั้น
2.ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.มหาวิทยาลัย ส่งข้อมูล การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนฯผ่านระบบคุรุสภา
4.มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาให้คุรุสภารับรองในระบบ ksp bundit
5.สำเร็จการศึกษา(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)
6.ไม่มีผลการทดสอบด้านความรู้ฯ ผ่านวิชาชีพครู
7.ผู้สำเร็จการศึกษายื่นคำขอขี้นทะเบียนฯผ่านระบบ ksp-selfservice

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขั้นต้น B License มีอายุ 5 ปี
1.เรียนหลักสูตรผลิตครูที่คุรุสภาให้การรับรองเท่านั้น
2.ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.มหาวิทยาลัย ส่งข้อมูล การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนฯผ่านระบบคุรุสภา และได้รับการประกาศจากคุรุสภาว่าเป็นผู้ประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน
4.มหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้คุรุสภารับรองในระบบ ksp bundit
5.สำเร็จการศึกษา(สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)
6.มีผลการทดสอบด้านความรู้ฯ ผ่าน วิชาชีพครู
7.ผู้สำเร็จการศึกษายื่นคำขอขี้นทะเบียนฯผ่านระบบ ksp-selfservice

ท้ายสุดในกิจกรรมวันนี้ได้มีการให้ข้อมูลที่สำคัญโดยคณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี ประธานหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬารัตน์ บุษบงก์ รวมถึงคณาจารย์เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรที่มีความสำคัญยิ่ง ให้นักศึกษาทุกคนได้เข้าไปทำความเข้าใจในสิ่งที่แจ้งได้ที่ >>คลิก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *