คณะครุศาสตร์จัดประชุมสามัญประจำภาคเรียนที่ 1/2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 5703 (ชั้น7) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

—————————————————

คณะครุศาสตร์จัดประชุมสามัญบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2566 โดยในการประชุมมีกิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติแด่บุคลากรคณะครุศาสตร์ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 บุคลากรผู้ที่มีจิตอาสาและทำคุณประโยชน์เป็นบุคคลผู้เสียสละ บุคคลผู้มีจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ได้แก่

1) อาจารย์จิตโสภิณ โสหา ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

2) รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา

3) อาจารย์ ดร.ทองอุ่น มั่นหมาย ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์

4) อาจารย์ ดร.เอกเทศ แสงลับ ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลธิชา โรจนแสง ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

6) อาจารย์นวพล กรรณมณีเลิศ ประธานสาขาวิชาภาษาไทย

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา สายรัตนอินทร์ ประธานสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดนุพล สืบสำราญ อดีตประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

9) อาจารย์ ดร.มัสติกา เรืองอุดมสกุล ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทักษ์ชัย ทางทอง อดีตประธานสาขาวิชาพลศึกษา

11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ่าเอกดำรงฤทธิ์ จันทรา ประธานสาขาวิขาพลศึกษา

12) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ สายหมี อดีตประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา

13) อาจารย์ชาคริต เฉลิมสุข ประธานสาขาวิชาดนตรีศึกษา

14) อาจารย์อรุโณทัย บุญชม อดีตประธานสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

15) อาจารย์สุจิรา คงวัน ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

16) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรชญา ภูมิจิโรจน์ ประธานสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา

กลุ่มที่ 2 ยกย่องเชิดชูเกียรติในผลงานด้านการวิจัย

ประเภท บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ได้แก่

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยา สายรัตนอินทร์

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ ฉิมมาลี

3) อาจารย์ ดร.อนุชิต อนุพันธ์

ประเภท บุคลากรที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติเป็นจำนวนมาก คือ

1) อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์ มีจำนวนผลงานตีพิมพ์บทความถึง 17 เรื่อง

ประเภท บุคลากรที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรชญา ภูมิจิโรจ

2) อาจารย์ปัณณทัต ลำเฟือย

3) อาจารย์ธนัญชกร ส่งเสริม

4) อาจารย์นิษฐา บุษบงก์

ในคราวประชุมเดียวกัน คณะครุศาสตร์ ยังได้รับความกรุณาจากบุคลากรงานคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มาร่วมแลกเปลี่ยนเสนอแนะการดำเนินงานต่อคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ ในประเด็นการเสวนาเรื่อง “การตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายโครงการและการไปราชการ ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ” ซึ่งได้รับความกรุณาจากผู้ที่ตรวจสอบเอกสารรายการประกอบการเบิกจ่ายโดยตรง คือ

1.นางดาวงดาว สุขศรี ตรวจเอกสารเงินนอกงบประมาณ

2.นางสาวปัทวดี จันทะแจ่ม ตรวจเอกสารงบประมาณแผ่นดิน

3.นางสาวสุดารัตน์ ศรีเมือง ตรวจเอกสารงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา

ดำเนินรายการโดย นางรัศมี ทองเกิด หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์

กิจกรรมดังกล่าวนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญในการดำเนินงาน ทำให้เห็นถึงความสำคัญว่าในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ รวมถึงในวันที่มีการดำเนินการด้านการเงินการคลังเราต้องยึดกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นที่ตั้ง และหมายรวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยวางไว้เป็นสำคัญ

จากนั้น มีการแจ้งข้อราชการจากผู้บริหารคณะครุศาสตร์ โดย

คณบดีคณะครุศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี ได้แจ้งข้อราชการเกี่ยวกับ การแนะนำบุคลากรใหม่ จำนวน 2 ท่าน คือ

1.อาจารย์พชร พิฆาตไพรี (อาจารย์โอม) อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษา

2.อาจารจินต์จุฑา จินดานิรกุล (อ.เอ๋) สาขาวิชา การสอนภาษาจีน

จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 + ระบบการพัฒนา PTRU Model + สาขาวิชากำกับติดตามการส่งงานนศ. กิจกรรม STRONG TEACHERS การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา และระดับคณะ การปรับปรุงหลักสูตร OBE + อาจารย์ตรวจสอบผลงานวิชาการของตนเองให้อยู่ในรอบปี พ.ศ. 2562 – 2566 องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และแจ้งปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสาคร แก้วสมุทร์ ได้แจ้งข้อราชการ กำหนดการกู้ยืิมกองทุน กยศ. การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา การจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ พิธีไหว้ครู นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566

ผู้ช่วยคณบดี รองศาสตราจารย์ชานนท์ ไชยทองดี ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้รายงานผลการดำเนินงานตามพันธกิจวิจัยในรอบปีการศึกษาที่ผ่านและมีการแจ้งและซักซ้อมความเข้าใจในรายละเอียดด้านงานวิจัย และงานตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์นิตยา มณีนิล หัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีครู คณะครุศาสตร์ ชี้แจงแนวปฏิบัติสำหรับอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือ การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู