โครงการพัฒนาศักยภาพและปรับทักษะพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา

วันที่ 30 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2566 สาขานาฏศิลป์ศึกษาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและปรับทักษะพื้นฐานสำหรับนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนของนักศึกษาใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการปรับตัวเชื่อมโยงกับมุมมองในด้านต่างๆ ทั้งความฉลาดทางอารมณ์และสังคม ส่งเสริมมุมมองในเชิงบวก ทัศนคติที่ดี ไปจนถึงการควบคุมอารมณ์ของตนเองและพร้อมที่จะรับมือกับทุกสถานการณ์

นอกจากนี้สาขาวิชาฯ ยังได้ทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อนุภาพแสนยากร อธิการบดีเป็นประธานในพิธี รศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ ทองพันชั่ง รองอธิการบดี คุณพ่อฉลาด ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ ว่าที่ร้อยตรี วรวุฒิ หมั่นสุจริต ผอ.รร.ท.2 สามัคคีวัฒนา ยโสธร ที่มาดูแลพิธี คุณครูกนกอร มูลสาร รร.ศกว คุณครูนสิต ชนรินทร์ รร.บ้านโนนม่วงโนนจิก วิทยากร ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากรร่วมเป็นเกียรติในงาน