โครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด ระยะที่ 3 ระยะสรุปสะท้อนผล ตามรูปแบบ STRONG TEACHERS

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดอบรมพัฒนาคณาจารย์ในหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้มีสมรรถนะความรู้วิชาชีพครู และสามารถนำไปใช้ในการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์ เพื่อ Re-skills/Up-skills องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครู โดยอ้างอิงจากหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด ของสภาคณบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2564 และเพิ่มเติมเนื้อหาที่สำคัญสำหรับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ตามรูปแบบ STRONG TEACHERS ที่สภาคณบดีครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกำหนด โดยเนื้อหาของหลักสูตรฝึกอบรมนี้ ประกอบด้วย 8 โมดูล ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมรรถนะด้านความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ที่ว่าด้วยคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ฉบับนี้มีกรอบเวลาการพัฒนารวม 84 ชั่วโมง แบ่งเป็น การพัฒนาองค์ความรู้และศาสตร์ในวิชาชีพครู จำนวน 66 ชั่วโมง และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 18 ชั่วโมง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะอบรมไม่น้อยกว่าจำนวนโมดูลขั้นต่ำที่กำหนด ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมี 3 กลุ่มคือ 1) Re-skills 2) Up-skills และ 3) New-skills ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และผู้ที่ผ่านการอบรมในแต่ละกลุ่มจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้และประสบการณ์ สามารถใช้ผลการพัฒนาตามหลักสูตรนี้ประกอบการยืนยันคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ มคอ.1 ได้ ทั้งนี้หลักสูตรฝึกอบรมได้ออกแบบและบูรณาการแนวคิดการชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) มีรูปแบบการดำเนินการ 3 รูปแบบ ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  (Active Training) การฝึกปฏิบัติระหว่างการทำงาน (On the job training) และ การศึกษาเรียนรู้ ณ สถานศึกษา (School visiting) และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมในระยะที่ 3 การสรุปสะท้อนคิดสะท้อนผลการดำเนินการ ในวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมทอแสง โขงเจียม รีสอร์ท เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้สะท้อนผลการเข้ารับการอบรม รับข้อมูลและข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาคุณภาพคณาจารย์ในคณะครุศาสตร์ คณาจารย์นิเทศจากคณะอื่น และรวมถึงการพัฒนาอาจารย์ในศาสตร์สาขาหรือคณะที่เี่ยวข้องต่อไป