ประชุมติดตามรายงานผลโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีได้ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานจากผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยคณะครุศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น จำนวน 11 โครงการ