MOU สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 1330-14.30 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา โพนแก้ว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร ของสำนักฯ ได้แจ้งข้อมูลในด้านต่างๆ ที่สำนักวิทยบริการฯ กับคณะครุศาสตร์จะได้ประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี พร้อมด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา 12 สาขาวิชา หัวหน้างานตามพันธกิจ และบุคลากรสำนักงานคณบดีได้ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังข้อมูลที่เป็นส่วนสำคัญที่จะได้นำมาประชาสัมพันธ์กับบุคลากรคณะครุศาสตร์ได้ทราบข้อมูล โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตกลงความร่วมมือกันที่จะดำเนินการใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัลแก่นักศึกษา บุคลากรและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2. ร่วมมือด้านการส่งเสริมการใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศ 3. ร่วมมือด้านด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบ
การบริหารจัดการองค์กรที่ดี อีกทั้งในวันนี้คณะครุศาสตร์ยังได้รับข้อมูลต่างๆ ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาร่วมกัน เพื่อที่จะพัฒนางานในภาพรวมทั้งสองส่วนให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กรต่อไป