ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.30-16.30 น.

คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 5/2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขาวิชา 12 สาขาวิชา หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้างานบริหารความเสี่ยง หัวหน้างานการจัดการความรู้ รวมถึงบุคลากรสำนักงานคณบดี โดยมีวาระการประชุมเพื่อการบริหารจัดการงานของคณะครุศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเตรียมการให้ทุกสาขาวิชาได้ไปสำรวจผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตรทั้ง 12 หลักสูตร ที่คณะครุศาสตร์จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นหลักสูตร OBE ให้แล้วเสร็จในปีการศึกษา 2566 จำนวน 12 หลักสูตร และ 1 หลักสูตรใน ป.บัณฑิตวิชาชีพครู การส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาที่สภาอนุมัติในการประชุมครั้งล่าสุดให้่กับคุรุสภาและนักศึกษาจะต้องเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของคณะครุศาสตร์ โดยกำหนดให้สาขาวิชาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน หรืออาจเป็นกลางเดือนกรกฎาคมกรณีมีโครงการที่ตรงกับวันสำคัญในเดือนนั้น ซึ่งอาจจะต้องขอกันเงินงบประมาณไว้เพื่อจัดการ แนวปฏิบัติในการการรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2566 ซึ่งทุกสาขาวิชาจะต้องกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด การสำรวจมูลนักศึกษา ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย การส่งรายชื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาละ 5 คนที่จะต้องเข้าร่วมโครงการวิศวกรสังคม และยังมีการพิจารณาข้อมูลการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อไปในหลายๆๆเรื่องที่สำคัญๆ