คณะครุศาสตร์รับตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.-10.30 น.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการทำงาน ของคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ณ ห้องประชุม 5203 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท เหลืองบุตรนาค ประธานคณะกรรมการติดตามพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน รวม 8 ท่าน ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะครุศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ นำเสนอผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน และมีผู้ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินการของคณะครุศาสตร์ ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานสาขา หัวหน้างานตามพันธกิจ และบุคลากรสำนักงานคณบดี ได้รับคำแนะนำแนวทางในการพัฒนาคณะในประเด็นต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ
1. ควรทบทวนแผนกลยุทธ์หน่วยงานให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
2. ควรกำหนดตัวชี้วัดให้มีความท้าทายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการดำเนินงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น
3. ควรกำหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาตามระดับสมรรถนะ PTRU และกำหนดสมรรถนะของคณะเอง
4. ควรนำองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ในคณะในรายวิชาหลัก เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ รวมถึงนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนสาธิต
5. ควรเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบอาชีพสำรองสำหรับบัณฑิตครูให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ
6. ควรกำหนดตัวชี้วัด และกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่มุ้งเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคม การเป็นตัวอย่างหรือแบบอย่างที่ดีในสังคม
7. ควรปลูกฝังจิตสำนึกในความรักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ รวมถึงการแสดงออกด้านสิทธิเสรีภาพให้ถูกต้อง
8. ควรเพิ่มเติมทักษะช่างในการซ่อมบำรุงเล็กๆน้อยๆในการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตครู และวิชาพื้นฐานชีวิตอื่นๆที่จำเป็นสำหรับครูที่อยู่ในชนบทเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

ซึ่งในประเด็นที่ได้เสนอแนะมานั้นคณะครุศาสตร์มีแผนในการดำเนินงานอยู่ด้วยแล้วที่จะดำเนินการ และบางประเด็นก็ได้ดำเนินการแล้วแต่อาจจะยังนำเสนอข้อมูลให้ท่านได้รับทราบไม่ครบถ้วน แต่อย่างไรก็ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวคณะครุศาสตร์จะนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนางานของคณะครุศาสตร์ให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป