การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด โมดูลที่ 7 ต้นแบบครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Smart Change Agent)

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้มีสมรรถนะความรู้วิชาชีพครู และสามารถนำไปใช้ในการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อ Re-skills/Up-skills องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครู เนื้อหาของหลักสูตร คาดหวังว่าคณาจารย์คณะครุศาสตร์และคณาจารย์นิเทศจากคณะอื่นจะเกิดทักษะตามโมดูลที่ 7 ต้นแบบครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Smart Change Agent) ปฏิบัติและพัฒนาตนเองเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ โดยการบูรณาการแนวคิดหลักวิชาการ เป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับ กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศการเรียนการสอน แนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองและวิชาชีพครู การเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม การมีวิสัยทัศน์ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *