การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด โมดูลที่ 1 ต้นแบบครูดี (Smart Teachers)

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้มีสมรรถนะความรู้วิชาชีพครู และสามารถนำไปใช้ในการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อ Re-skills/Up-skills องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครู เนื้อหาของหลักสูตรใน โมดูลที่ 1 ต้นแบบครูดี (Smart Teachers)  คาดหวังว่าคณาจารย์คณะครุศาสตร์และคณาจารย์นิเทศจากคณะอื่นจะเกิดทักษะการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นครูของครูมี ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรมสำหรับครู ประพฤติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณลักษณะครูที่ดี มีบุคลิกภาพความเป็นครู เป็นแบบอย่างความเป็นพลเมืองที่ดี ดำรงตนเป็นที่เคารพศรัทธา ส่งเสริมจริยธรรมและการเรียนรู้ เอาใจใส่ ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี การนิเทศการชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาวิชาชีพครู การสร้างสัมพันธภาพ และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *