การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด โมดูลที่ 5 ต้นแบบครูนักวิจัย (Smart Researcher)

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้มีสมรรถนะความรู้วิชาชีพครู และสามารถนำไปใช้ในการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อ Re-skills/Up-skills องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครู เนื้อหาของหลักสูตรใน โมดูลที่ 5 ต้นแบบครูนักวิจัย (Smart Researcher) คาดหวังว่าคณาจารและคณาจารย์นิเทศจากคณะอื่นย์จะเกิดทักษะด้านการรอบรู้และสามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้อิงสมรรถนะของผู้เรียน และนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง  ออกแบบและเขียนโครงร่างการวิจัย  สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเพื่อการวิจัยทางการศึกษาและการวิจัยแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน มีทักษะในประยุกต์ใช้ความรู้การวัด ประเมินผลการเรียนรู้ไปสร้างเครื่องมือวัดตัวแปรในวิจัย  สามารถวิพากษ์ผลการประเมินการเรียนรู้ ผลงานวิจัยและเลือกใช้การประเมินการเรียนรู้ ผลการวิจัยที่มีคุณภาพไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และทำการพัฒนาผู้เรียน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการตามมาตรฐานประกอบการวิชาชีพ สามารถบูรณาการกิจกรรมต่างๆด้านการจัดการเรียนการสอนเข้ากับการวิจัยตามบริบทสถานศึกษา  การเปลี่ยนแปลงบริบทของโลก สังคม และแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *