การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด โมดูลที่ 3 ต้นแบบครูรู้สื่อสาร (Smart Communicator)   

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้มีสมรรถนะความรู้วิชาชีพครู และสามารถนำไปใช้ในการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อ Re-skills/Up-skills องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครู โมดูลที่ 3 ต้นแบบครูรู้สื่อสาร (Smart Communicator)  โดยมีจุดมุ่งหมายให้ใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาท่าทาง การสื่อสารเชิงบวก เพื่อสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน การสื่อสารในที่ชุมชน/ท้องถิ่น การสื่อสารทางวิชาการ ประยุกต์ใช้หลักการ เทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง CLIL การสืบค้นสารนิเทศเพื่อผลิตงานวิชาการและพัฒนาตนให้รอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *