การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด โมดูลที่ 4 ต้นแบบครูสอนเก่ง (Smart Teaching)

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้มีสมรรถนะความรู้วิชาชีพครู และสามารถนำไปใช้ในการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อ Re-skills/Up-skills องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครู เนื้อหาของหลักสูต ใน โมดูล 4 ต้นแบบครูสอนเก่ง (Smart Teaching) คาดหวังว่าคณาจารย์สามารออกแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะที่สามารถสร้างการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน ตามแนวคิดของหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และการประเมินฐานสมรรถนะ โดยบูรณาการความรู้เนื้อหาวิชา หลักสูตรและศาสตร์การสอนที่ทันสมัย และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ (TPACK) ออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้เรียน การบูรณาการทักษะสมอง (EF) การเป็นพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐาน (CCR) การจัดการเรียนรู้แบบ STEM การบูรณาการภาษาและเนื้อหาในการออกแบบการเรียนรู้ (CLIL) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชน (CBL) และสถานศึกษาเป็นฐาน (SBL) ฝึกปฏิบัติการใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) ในวางแผน ออกแบบ จัดการเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทวิชาเอกและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ในวงวิชาการครูของครู

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *