การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด โมดูลที่ 2 ต้นแบบครูสร้างสุข (Smart Happiness Teachers)

หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาด้านครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ให้มีสมรรถนะความรู้วิชาชีพครู และสามารถนำไปใช้ในการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อ Re-skills/Up-skills องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครู โมดูลที่ 2 ต้นแบบครูสร้างสุข (Smart Happiness Teachers) จุดมุ่หมายในการพัฒนาของโมดูลนี้เพื่ออาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศนักศึกษาครูสามารถวิเคราะห์หลักการแนวคิด ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา ประยุกต์ใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้และบริหารจัดการชั้นเรียน ศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีจิตวิทยาแนะแนวและให้คำปรึกษา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาในการพัฒนาตนเองให้เกิดสมดุลชีวิตที่เป็นสุขและประยุกต์ใช้ ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพแต่ละช่วงวัยให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *