ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-16.30 น. คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 4/2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานการประชุม โดยมีเรื่องราชการที่สำคัญ อาทิ การนำข้อคำถามที่มีในการประชุมผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู แจ้งต่อที่ประชุมฯและวางแนวทางดำเนินงานร่วมกัน จำนวนนักศึกษาตามแผนรับและการรายงานตัว ซึ่ง ณ วันที่ 8 พ.ค. 66 มีนักศึกษาตามแผนรับจำนวน 720 คน รายงานตัว 587 คน คิดเป็นร้อยละ 81.53 แจ้งการติดตามและประเมินผลโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 การอบรมอาจารย์ตามรูปแบบ STRONGS TEACHER โมดูลที่ 1-7 ระหว่างวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2566 และฝึกปฏิบัติการในสถานศึกษา ในโมดูลที่ 8 วันที่ 23-25 พฤษภาคม 2566 และวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2566 สะท้อนผลการพัฒนา + KM ณ โรงแรมทอแสง เฮอริเทจ โขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี การวางแผนการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา ตามรูปแบบ PTRU Model พัฒนาในกรอบเวลา 4 ปี จำนวน 22 โครงการ แจ้งกำหนดการการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ MOU สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสำนักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ ซึ่งจะร่วมแลกเปลี่ยน รับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อรับข้อมูลในการพัฒนางานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของงานวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 แจ้ง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปฏิทินการศึกษา การจองรายวิชาของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2566 แจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเทียบเท่าเงินประจำตำแหน่งทางวิชาการ สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *