ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13.30-18.20 น.

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้กำหนดให้ทุกวันพุธที่สองของเดือนเป็นวันประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ฯ นั้น ในเดือน มีนาคม 2566 การประชุมตรงกับวันที่ 8 มีนาคม 2566 เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 3/2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 18.20 น. โดยมีข้อราชการที่สำคัญ ที่คณะกรรมการบริหารฯ ได้รับทราบนโยบายและร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น รับทราบข้อมูลนักศึกษาใหม่คณะครุศาสตร์ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2566 ซึ่งมีจำนวนการรายงานตัว จำนวน 533 คน คิดเป็นร้อยละ 75.42 ของแผนการรับนักศึกษา รับทราบนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับนโยบายอนุมัติการจัดโครงการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี การจัดการการเรียนการสอน การแบ่งส่วนราชการ และในการประชุมขอแสดงความยินดีกับประธานสาขาวิชาพลศึกษท่านใหม่ โดยประธานสาขาวิชาท่านเดิมหมดวาระการดำรงตำแหน่ง คือ ผศ.พิทักษ์ชัย ทางทอง เป็น ผศ.จ่าเอกดำรงฤทธิ์ จันทรา รับทราบและรับนโยบายไปปฏิบัติในการจัดทำแบบรายงานข้อมูลเพื่อการรับรองปริญญาบัตรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2563 รับทราบแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ของงานวิจัย ประจำปีการศึกษา 2565 รับทราบการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเส้นทางสู่วิชาชีพครูสำหรับนักศึกษาครู เรื่อง การเตรียมความพร้อมความสู่การบรรจุเป็นข้าราชการครู ซึ่งจะจัดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ศิษย์เก่าคณะครุศาสตร์ และรวมถึงบุคคลผู้สนใจทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ รับทราบกระทรวง อว. ให้ความเห็นชอบรับทราบหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา หลักสูตร 4 ปี พ.ศ. 2566 (หลักสูตรใหม่) รับทราบข้อมูลการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ด้วย EchoEnglish ปีการศึกษา 2/2565 ณ วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งคณะครุศาสตร์มีนโยบายในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุกชั้นปี โดยได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชา ในปีการศึกษา 2/2565 ได้แบ่งคะแนนในการให้ผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละวิชาเพื่อให้นักศึกษาส่งงานผ่านการฝึกฝนทักษะทางภาษาอังกฤษผ่านแอพพลิเคชัน EchoEnglish รับทราบผลการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมถึงมีการติดดามรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนและเบิกจ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดรูปแบบการบริหารจัดการงานและกำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประจำปีการศึกษา 2565-2566 เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนการทำงานร่วมกันในทุก ๆ พันธกิจการบริหารจัดการงานคณะครุศาสตร์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *