ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ราชภัฏ ครั้งที่ 1/2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ชาติมนตรี มอบหมายให้ อาจารย์นิตยา มณีนิล หัวหน้าฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู พร้อมด้วยนางรัศมี ทองเกิด หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เขาร่วมประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ราชภัฏ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมกองบริหารงานบุคคล คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ เข้าร่วมพิธีเปิดการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และการประชุมวิชาการ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเข้าร่วมประชุม เรื่อง”การขับเคลื่อน 17 สมรรถนะสู่หลักสูตรวิชาชีพครูฐานสมรรถนะ” ร่วมจัดทำหลักสูตรรายวิชาชีพครูกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานด้านต่างๆ ในคณะครุศาสตร์ อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรูกับเครือข่ายต่างสถาบันเรื่องการเตรียมความพร้อมด้านอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของหลักสูตรห้าปีกับหลักสูตรสี่ปีที่จะมีการฝึกประสบการณ์พร้อมกันในอนาคต การแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายต่างสถาบันเกี่ยวกับการเตรียมประเมินสมรรถนะของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการบริหารจัดการงานของคณะครุศาสตร์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะนำไปพัฒนางานของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *