การพัฒนาหลักสูตรครูของครู

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-16.30 น.

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ พร้อมด้วย หัวหน้างานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู ได้ร่วมกันจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาทางการศึกษาให้มีสมรรถนะความรู้วิชาชีพครู และสามารถนำไปใช้ในการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์เพื่อ Re-skills/Up-skills องค์ความรู้ในศาสตร์วิชาชีพครู เนื้อหาของหลักสูตรประกอบด้วย 8 โมดูล ซึ่งมีความสอดคล้องกับสมรรถนะด้านความรู้ตามข้อบังคับคุรุสภา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) ที่ว่าด้วยคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนวิชาชีพครู หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีกรอบเวลาการพัฒนา จำนวน 81 ชั่วโมง แบ่งเป็นการพัฒนา องค์ความรู้และศาสตร์ในวิชาชีพครู จำนวน 63 ชั่วโมง และปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จำนวน 18 ชั่วโมง ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้และสามารถใช้ผลการพัฒนาประกอบการยืนยันคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์ มคอ.1 ได้ ทั้งนี้หลักสูตรฝึกอบรมออกแบบและบูรณาการแนวคิด การชี้แนะและเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) มีรูปแบบการดำเนินการ 3 รูปแบบ ได้แก่ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Active Training) การฝึกปฏิบัติระหว่างการทำงาน (On the job training) และการศึกษาเรียนรู้ ณ สถานศึกษา (School visiting) คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีความคาดหวังว่าหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ในศาสตร์วิชาชีพครูตามที่คุรุสภากำหนดที่พัฒนาขึ้นจะเป็นแนวทางเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการผลิตครูด้านการพัฒนาอาจารย์และการจัดการเรียนการสอนของคณะและมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษตต่อไป อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวจะมีการวิพากษ์หลักสุตร ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 เพื่อรับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและผู้เชี่ยวชาญตามศาสตร์เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *