ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการประชุม กรรมการบริหารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ครั้งที่ 2/2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. – 16.00 น. โดยที่ประชุมดังกล่าวได้ร่วมกันวางแผนการดำเนินงานของคณะครุศาสตร์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมาวางแผนดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการฯได้ให้คำแนะนำไว้ การพัฒนารูปแบบร่วมในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ตามโมเดล PTRU Model บัณฑิตครู มหาวิทยาลัยราชภัฏ มี 17 สมรรถนะ การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 15 ธันวาคม 2565 และมีผลบังคับใช้ 15 มีนาคม 2566 การเข้าร่วมนำเสนอผลงานงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษา ครั้งที่ 3 (The 3rd National Conference in Education) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2566 ณ อาคาร เรียนรวม 9 ชั้น คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ งานวิจัย การนําเสนอผลงานด้านการศึกษา สาขาคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์เกี่ยวกับความก้าวหน้าของงานวิจัยและผลงานทางการศึกษา อันจะนําไปสู่ ความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในลักษณะเครือข่าย เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่งานวิจัย ด้านการศึกษา และเพื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาต่อไป การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ของคณาจารย์และนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ การรวบรวมผลงานของนักศึกษาด้านการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และรวมไปถึงการรวบรวมผลงานของนักศึกษา หลักสูตร 4 ปี ตามหลักาสูตรฐ่านสมรรถนะ การอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และรวมไปถึงการพิจารณาข้อมูลด้านต่างๆเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานคณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *