สายวิชาการ

บุคลากรสายวิชาการจำแนกรายหลักสูตร
 • สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 • สาขาวิชาสังคมศึกษา
 • สาขาวิชาภาษาไทย
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • สาาขาวิชาพลศึกษา
 • สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 • สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 • สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา