ระบบและกลไก

►  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

►  นโยบายการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
นโยบายที่ 1 กำหนดให้หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่าพัฒนาระบบและกลไกการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในและให้ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในโดยสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4)
แนวทางการดำเนินการ
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานหรือกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2) มีระบบการพัฒนาการประกันคุณภาพตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยเริ่มจากการวางแผน การประเมิน โดยนำผลการประเมินในปีที่ผ่านมาก่อนหน้ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและการดำเนินงาน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลบันทึกผลการดำเนินงาน เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพในรอบปีการศึกษา และนำผลการประเมินคุณภาพมาวางแผนปรับปรุง ตามผลการประเมินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกระบวนการ PDCA
3) มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบและทำการจัดส่งผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา
4) นำข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนกลยุทธ์ และจัดทำโครงการพัฒนาเสนอใช้งบประมาณ ปีถัดไป

นโยบายที่ 2 กำหนดให้หน่วยงานภายในที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต กำกับ ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ตั้งแต่ระดับหลักสูตร และระดับคณะ
แนวทางการดำเนินการ
1) ทุกหลักสูตรให้ดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ โดยพิจารณาองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การกำกับมาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ การดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร
4) ทุกหลักสูตรต้องจัดส่งรายงานประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online ให้กับคณะรับทราบทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5) คณะนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาจัดทำรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online เพื่อรองรับการประเมิน คุณภาพภายในทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
►  กลไกการขับเคลื่อน
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามนโนบายของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพ
ให้กับหน่วยงานภายในคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัย

แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อดำเนินนโยบาย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย 
คณะกรรมการอำนวยการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภาพ ระดับคณะ