เอกสาร IQA

Download แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันฯ (CDS)

 • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันฯ (CDS) : แบบวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต รายหลักสูตร  (ระดับคณะ)
 • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันฯ (CDS) : แบบการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยความคุ้มค่า จุดคุ้มทุนและผลการวิเคราะห์สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และการจัดการเรียนการสอน รายหลักสูตร 
 • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันฯ (CDS) : หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
 • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันฯ (CDS) : CDS ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม    
 • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันฯ (CDS) : CDS ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม  
 • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันฯ (CDS) : CDS ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
 • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันฯ (CDS) : CDS ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย
 • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันฯ (CDS) : แบบฟอร์ม CDS การรายงานผลงบประมาณ
 • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันฯ (CDS) : CDS จำนวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
 • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันฯ (CDS) : CDS จำนวนนักศึกษาในภาพรวม และรายหลักสูตร 
 • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันฯ (CDS) : CDS ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
 • แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันฯ (CDS) : CDS ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล