พื้นที่ ระดับสถาบัน

พื้นที่บริการวิชาการ ตามแผนบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษาศึกษา 2565 ในส่วนของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
  • 1.โรงเรียนบ้านนาขนวน อำเภอกันทรลักษ์ หมู่ที่  7  บ้านบ้านนารุ่งเรือง ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • 2.โรงเียนบ้านนาขนวน บ้านปะทาย ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
  • 3.โรงเรียนนายร้อยตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ต.รุง อำเภอันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

สรุปผลการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ