สมรรถนะบัณฑิต

สมรรถนะบัณฑิตราชภัฏ 17 สมรรถนะ ตาม PTRU Model

สมรรถนะบัณฑิตราชภัฏ PTRU Model จำแนกตามชั้นปี (มรภ.ศรีสะเกษ)