หลักสูตรและบริการ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ผลิตบัณฑิตทุกระดับ (ระดับปริญญาตรี ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก) รวม 14 หลักสูตร ดังรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 12 หลักสูตร ดังนี้

 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 2. สาขาวิชาการประถมศึกษา
 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
 5. สาขาวิชาสังคมศึกษา
 6. สาขาวิชาภาษาไทย
 7. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 9. สาขาวิชาพลศึกษา
 10. สาขาวิชาดนตรีศึกษา
 11. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
 12. สาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา

หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวน 1 หลักสูตร คือ

 1. สาขาวิชาชีพครู

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

 1. การบริหารการศึกษา (ป.โท)
 2. การบริหารการศึกษา (ป.เอก)

หลักสูตรและบริการที่สำคัญของคณะครุศาสตร์

ด้านการผลิต คณะฯ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 12 หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร รวม 14 หลักสูตร โดยทุกหลักสูตรพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และมาตรฐานวิชาชีพครู ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยและได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ QA ความสำเร็จในการผลิตบัณฑิต คือ นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามกำหนด บัณฑิตมีงานทำ และความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

ด้านการวิจัย คณะฯ ผลิตผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การแก้ปัญหาท้องถิ่น ที่ตอบสนองปัญหาและความต้องการของสังคม โดยมีระบบและกลไกการส่งเสนริมด้วยการให้ทุนวิจัย จัดอบรมทักษะการวิจัย จัดประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานวิจัย และจัดพิมพ์วารสารวิชาการที่มีคุณภาพสูงในระดับชาติ (TCI) รวมถึงสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงาน ความสำเร็จในการวิจัย คือ ทุนสนับสนุนการวิจัยและผลงานที่ได้รับรางวัล

ด้านการบริการวิชาการ คณะฯ มีคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อช่วยขับเคลื่อนการจัดบริการวิชาการแก่สังคมในหลายรูปแบบ ได้แก่ การลงปฏิบัติงานในพื้นที่ร่วมกับชุมชน การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การจัดประชุมสัมมนาหรือบรรยายทางวิชาการ การจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในเขตจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร การศึกษาและแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาชุมชนและสังคม การเป็นคณะทำงานหรือผู้ทรงคุณวุฒิให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ ความสำเร็จในการบริการวิชาการ คือ การสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น

ด้านเครือข่ายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์  คณะฯ แสวหาและยกระดับความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาติ เพื่อสนับสนุนพันธกิจด้านต่าง ๆ ข้างต้นของคณะ ฯ ทั้งการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ด้านการบริหารจัดการองค์กร คณะฯ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร สารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในการทำงานและบริหารองค์กร อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน