ประกันคุณภาพฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. กฎกระทรวงมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
  2. กฎกระทรวงมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
  3. กฎกระทรวงมารฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
  4. กฎกระทรวงมาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 
  5. กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ. 2565