วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์
คณะครุศาสตร์เป็นต้นแบบการผลิตและพัฒนาครู พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1.  ผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น
3.  พัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น
4.  บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
5.  อนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

ค่านิยม : EDU
E : Education & Ethics  :  มีความรู้คู่คุณธรรม มีจิตวิญญาณความเป็นครู
D :  Development & Duty : นำความรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีจิตสาธารณะ
U : Unity & Unique  :  มีลักษณะเฉพาะที่เป็นหนึ่ง มุ่งมั่นสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความร่วมมือ

วัฒนธรรมองค์กร 
มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
รอบรู้วิชาการ 
เชี่ยวชาญวิชาชีพ 

สมรรถนะหลัก
ผลิตและพัฒนาครู พัฒนาและถ่ายทอดนวัตกรรมการศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น

ความสัมพันธ์ของสมรรถนะกับพันธกิจ
การเน้นบูรณาการการเรียนการสอนในศาสตร์สาขาวิชาชีพครูเข้ากับการวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา ค้นหาและตอบโจทย์ในชุมชน ทำให้คณะสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้ในศาสตร์และองค์ความรู้ด้านการวิจัยนำไปใช้ประโยชน์  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกและภาคีเครือข่าย