ด้านหลักสูตร

สารสนเทศนี้ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566
ในปีการศึกษา 2565 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และประกาศนียบัตรบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 14 หลักสูตร ดังนี้

ชื่อหลักสูตรชื่อปริญญาสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี  
ครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)ค.บ.การประถมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)ค.บ.คณิตศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)ค.บ.วิทยาศาสตร์
ครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)ค.บ.สังคมศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี (ค.บ.ภาษาอังกฤษ
ครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)ค.บ.ภาษาไทย
ครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)ค.บ.พลศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)ค.บ.ดนตรีศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต  (5 ปี)ค.บ.การสอนภาษาจีน
ระดับประกาศนีบัตร  
ประกาศนียบัตรบัณฑิตป.วิชาชีพวิชาชีพครู
ระดับปริญญาโท  
ครุศาสตรมหาบัณฑิตค.ม.การบริหารการศึกษา
ระดับปริญญาเอก  
ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตปร.ด.การบริหารการศึกษา