ด้านผลงานนักศึกษา

1)  รางวัลที่นักศึกษาได้รับในปีการศึกษา 2565

ลำดับชื่อ-สกุลสาขาวิชาชั้นปีรางวัลที่ได้รับ
1นางสาวเจนจิรา บุญส่งการศึกษาปฐมวัย2ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่รางวัล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่17 กุมภาพันธ์ 2566
2นางสาวลลิตา บุตรโทการศึกษาปฐมวัย2
3นางสาวรัตนาวดี  ทองบางการศึกษาปฐมวัย3
4นางสาวณัฐวดี แสงสุขการศึกษาปฐมวัย3
5นายกิตติทัต สุโพธิ์คอมพิวเตอร์ศึกษา5รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ในการประกวดหนังสั้น “มาเถิด เยาว์รุ่น Short Film Contest 2022” ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 9 กันยายน 2565
6นายอธิพันธ์ พุทธประสิทธิ์คอมพิวเตอร์ศึกษา5
7นายภาณุศักดิ์ พวงแก้วคอมพิวเตอร์ศึกษา5
8นายธนโชติ  แก้วกล้าคอมพิวเตอร์ศึกษา5
9นายณัฐกิตต์ กอบเกื้อคอมพิวเตอร์ศึกษา5
10นายณัฐนันท์ ศรีสว่างคอมพิวเตอร์ศึกษา5
11นายสินสมุทร สารพลดนตรีศึกษา5
12นายอนันต์ชัย เกตาดนตรีศึกษา5
13นางสาวกรรณิกา เทียรคาวิทยาศาสตร์5

2)  ทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ

ลำดับชื่อ-สกุลชั้นปีสาขาวิชาภายในภายนอกชื่อทุน
1นางสาวเพ็ญนภา ทองศรี5พลศึกษา/ ทุนมูลนิธิบุญชง วีสมหมาย
2นางสาววิลาสินี อร่ามเรือง4พลศึกษา/ ทุนมูลนิธิบุญชง วีสมหมาย
1นางสาวปิยกาญจน์ ชาติเจริญ2การศึกษาปฐมวัย/ ทุนมูลนิธิ หนึ่งทศวรรษราชภัฏศรีสะเกษ
2นางสาวรัตนากร พันวิไล2การศึกษาปฐมวัย/ ทุนมูลนิธิ หนึ่งทศวรรษราชภัฏศรีสะเกษ
3นางสาวอลิสา จันจิตร2การศึกษาปฐมวัย/ ทุนมูลนิธิ หนึ่งทศวรรษราชภัฏศรีสะเกษ
6นายไพศาล มีวงษ์1ดนตรีศึกษา /ทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา
7นางสาวสุทธิวงศ์ ห่อทอง5วิทยาศาสตร์ /ทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา
8นางสาวเมธาพร สมบูรณ์1การประถมศึกษา /ทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
9นางสาวจันทรา แสงเนตร1คณิตศาสตร์ /ทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10นางสาวสุกัญญา ยาราช1คอมพิวเตอร์ศึกษา /ทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
11นายเจษฎา ประจวบสุข1คณิตศาสตร์ /นักศึกษาทุนพระราชทานโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ทุนเทอมละ 27,500 บาท/ ปีละ 55,000 บาท
12นายกิตติพงษ์ ขันติกิจ4คณิตศาสตร์ /ทุนอาจารย์จงจินต์ ตันไพบูลย์และครอบครัว ทุนละ 4,000 บาท
13นางสาววรรณภา สมนึก4ภาษาอังกฤษ /ทุนอาจารย์จงจินต์ ตันไพบูลย์และครอบครัว ทุนละ 4,000 บาท
14นางสาวศิริประภา จันทร์บูลย์2วิทยาศาสตร์ /ทุนอาจารย์จงจินต์ ตันไพบูลย์และครอบครัว ทุนละ 4,000 บาท
15นายอัษฎา พิศนอก4สังคมศึกษา /ทุนอาจารย์จงจินต์ ตันไพบูลย์และครอบครัว ทุนละ 4,000 บาท
16นางสาวเดือนตรา ทองเหลื่อม3การศึกษาปฐมวัย /ทุนการศึกษาสมาคมแลกเปลี่ยนการศึกษาไทย-ญี่ปุ่น NPO  ปีการศึกษา 2563 ประเภททุนต่อเนื่อง
17นายวุฒิชัย ใบทอง ภาษาไทย /ทุนการศึกษามูลนิธิCYF ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนสงเคราะห์ 10,000 บาท/ภาคเรียน จนจบการศึกษา
18นางสาวพรไพลิน เงินกระแชง การประถมศึกษา /ทุนการศึกษามูลนิธิCYF ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนสงเคราะห์ 10,000 บาท/ภาคเรียน จนจบการศึกษา
19นางสาววิมนต์รัตน์ จั่นนิลลา ภาษาไทย /ทุนการศึกษามูลนิธิCYF ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนสงเคราะห์ 10,000 บาท/ภาคเรียน จนจบการศึกษา
20นางสาวชยานันต์ คันธวงษ์ การศึกษาปฐมวัย /ทุนการศึกษามูลนิธิCYF ปีการศึกษา 2564 ประเภททุนสงเคราะห์ 10,000 บาท/ภาคเรียน จนจบการศึกษา
21นางสาววิไลพร สันทาสุนัย1ภาษาไทย /ทุนการศึกษามูลนิธิCYF ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนสงเคราะห์ 10,000 บาท/ภาคเรียน จนจบการศึกษา
22นางสาวสิรินทร พับเพลิง1พลศึกษา /ทุนการศึกษามูลนิธิCYF ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนสงเคราะห์ 10,000 บาท/ภาคเรียน จนจบการศึกษา
23นายวิทยา ลันดา1คณิตศาสตร์ /ทุนการศึกษามูลนิธิCYF ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนสงเคราะห์ 10,000 บาท/ภาคเรียน จนจบการศึกษา
24นางสาวอรวรรณ วิชิตพันธ์1ภาษาไทย /ทุนการศึกษามูลนิธิCYF ปีการศึกษา 2565 ประเภททุนสงเคราะห์ 10,000 บาท/ภาคเรียน จนจบการศึกษา
25นายสุริยา ไพละออ พลศึกษา /ทุนการศึกษานักศึกษาทุนการศึกษาพระราชทานโครงการราชประชาสมาสัย เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 4,000 บาท
26นายศุภวัฒน์ สารีบุตร5วิทยาศาสตร์/ ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 7000 บาท
27นางสาววนิดา พลนำ3สังคมศึกษา/ ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 7000 บาท
28นายณัฐนันท์ สันติ5วิทยาศาสตร์/ ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 7000 บาท
29นายธนาวุฒิ ไชยชาติ5ภาษาอังกฤษ/ ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 7000 บาท
30นางสาววราภรณ์ ทองมนต์4ภาษาอังกฤษ/ ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 7000 บาท
31นางสาวนนธนดา สุพันธ์4วิทยาศาสตร์/ ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 7000 บาท
32นางสาวศุภากร จันทร4วิทยาศาสตร์/ ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 7000 บาท
33นางสาวลลิตา สัมมาวงศ์4ภาษาอังกฤษ/ ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 7000 บาท
34นางสาวสุนิตา บุญประกอบ4วิทยาศาสตร์/ ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 7000 บาท
35นายธนาดล บุญสิทธิ์4ภาษาไทย/ ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 7000 บาท
36นางสาวกัลญารัตน์ สิงหาศรี2ภาษาอังกฤษ/ ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 7000 บาท
37นายไกรวิชญ์ พรมมาศ4ดนตรีศึกษา/ ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 7000 บาท
38นางสาวปิยากร สุขเกษม5วิทยาศาสตร์/ ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 7000 บาท
39นางสาวศิริประภา อินทร์โสม3วิทยาศาสตร์/ ทุนส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 7000 บาท
40นายนิติพันธ์ แก้วคำ4ดนตรีศึกษา /นักศึกษาทุนคนพิการ (ต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี)
41นางสาวกัลย์สุดา เขตตะ5วิทยาศาสตร์ /ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ 2565 ทุนละ 10,000 บาท
42นายขจรวิทย์ แสงสันต์5พลศึกษา /ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ 2565 ทุนละ 10,000 บาท
43นายเกียรติศักดิ์ หงษ์กลาง5วิทยาศาสตร์ /ทุนมูลนิธิหลวงปู่ศรี ฐิติธัมโม พ.ศ.  2565 ทุนให้เปล่า ทุนละ 2,500 บาท
44นายวรวุฒิ แดนวิบูลย์5ภาษาอังกฤษ /ทุนมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ทุนต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี
45นางสาวปนัดดา  เกิดกล้า5สังคมศึกษา /ทุนการศึกษามูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ปีการศึกษา 2563 ประเภททุนต่อเนื่อง