ด้านบุคลากร

สารสนเทศด้านบุคลากร ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

1)  ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์ จำแนกตามประเภท

ที่ประเภทบุคลากรที่ปฏิบัติงานไป ชรก.ลาศึกษารวม
มรภ.ศก.มา ชรก.
สายวิชาการ 
1ข้าราชการ213
2พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)5050
3พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี)2121
4พนักงานมหาวิทยาลัย (ตามภารกิจ)1010
 รวมบุคลากรสายวิชาการ83184
สายสนับสนุน 
1ข้าราชการ
2พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)11
3พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี)33
4พนักงานราชการ33
5พนักงานทำความสะอาด55
6ผู้ปฏิบัติงานเกษตร11
 รวมบุคลากรสายสนับสนุน1313
รวมบุคลากรคณะครุศาสตร์97198

2)  ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานของคณะครุศาสตร์ จำแนกตามวุฒิการศึกษา

ที่ประเภทวุฒิการศึกษารวม
ป.เอกป.โทป.ตรีอนุฯปวช.อื่น ๆ
สายวิชาการ 
1ข้าราชการ213
2พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)262450
3พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี)21921
4พนักงานมหาวิทยาลัย (ตามภารกิจ)7310
 รวมบุคลากรสายวิชาการ374784
สายสนับสนุน
1ข้าราชการ– – – – –  –– 
2พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)11
3พนักงานมหาลัย (รายปี)33
4พนักงานราชการ33
5พนักงานทำความสะอาด55
6ผู้ปฏิบัติงานเกษตร11
 รวมบุคลากรสายสนับสนุน      13
รวมบุคลากรคณะครุศาสตร์      98

3) ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามประเภท วุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการ

ประเภทวุฒิการศึกษารวมตำแหน่งทางวิชาการรวม
ป.เอกป.โทป.ตรีอ.ผศ.รศ.ศ.
1ข้าราชการ213213
2พนักงานมหาวิทยาลัย (ถาวร)2624502029150
3พนักงานมหาวิทยาลัย (รายปี)2192120121
4พนักงานมหาวิทยาลัย (ตามภารกิจ)7311423111
รวม37478544345184

4)  ตารางแสดงจำนวนบุคลากรสายวิชาการจำแนกตามหลักสูตร ตำแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา

ที่หลักสูตรตำแหน่งทางวิชาการรวมวุฒิการศึกษารวม
อ.ผศ.รศ.ศ.ตรีโทเอก
1การศึกษาปฐมวัย145415
2การประถมศึกษา437257
3คณิตศาสตร์45 9189
4ภาษาอังกฤษ628448
5คอมพิวเตอร์ศึกษา415325
6สังคมศึกษา437527
7ภาษาไทย311555
8วิทยาศาสตร์ทั่วไป235235
9พลศึกษา246516
10ดนตรีศึกษา325415
11การสอนภาษาจีน5555
12นาฏศิลป์ศึกษา415415
13ป.บัณฑิต วิชาชีพครู131555
14ป.โท บริหารการศึกษา111333
15ป.เอก บริหารการศึกษา213213
รวม45345184483784