ด้านนักศึกษา

ตารางที่  1  จำนวนนักศึกษารวมจำแนกตามชั้นปี (ปีการศึกษา 2566) ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2566

สาขาวิชาปี 1ปี 2ปี 3ปี 4ปี 5รวม
1. การศึกษาปฐมวัย6058567059303
2. การประถมศึกษา6059586462303
3. คณิตศาสตร์6155535559277
4. ภาษาอังกฤษ6056566456292
5. คอมพิวเตอร์ศึกษา5953604860280
6. สังคมศึกษา5958606057294
7. ภาษาไทย6058556767307
8. วิทยาศาสตร์ทั่วไป6058585755288
9. พลศึกษา5960536955296
10. ดนตรีศึกษา2347594550224
11. การสอนภาษาจีน3736483346200
12. นาฏศิลป์ศึกษา48000048
รวม (ปริญญาตรี)6465986166326263,112
13. ป.บัณฑิต วิชาชีพครู0000164164
14. ป.โท บริหารการศึกษา50504895162
15. ป.เอก บริหารการศึกษา130150028
รวม (บัณฑิตศึกษา)6350639169354
รวมนักศึกษาคณะครุศาสตร์7096486796417953,466

จำนวนนักศึกษาจำแนกตามสาขาวิชา *ข้อมูลตั้งแต่เปิดรับนักศึกษาของแต่ละสาขาวิชา

ตารางที่  2  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปีปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
25561001302561105
2557100129256296
25586091256374
25596093256480
25606062256558
256160639256654
25626069105985.502567
25636080107087.502568
2564606045693.332569
2565606025896.662570
2566606060100.002570

ตารางที่  3  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปีปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
25561001072561103
25571001052562102
25586090256388
25596091256485
25606061256560
256160696256663
2562606976289.852567
25636078146482.052568
2564606025896.662569
2565606015998.332570
2566606060100.002570

ตารางที่  4  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปีปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
25561001322561110
2557100124256290
25586087256374
25596089256478
2560606010256550
256160615256656
2562606455992.192567
2563606055591.672568
2564606075388.332569
2565606055591.672570
2566606055591.662570

ตารางที่  5  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปีปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
25561001152561106
255710098256292
25586094256390
25596092256470
256060543256551
2561605810256648
2562606595686.152567
2563606846494.112568
2564606045693.332569
2565606045693.332570
2566606060100.002570

ตารางที่  6  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปีปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2556100104256178
2557100123256291
25586078256356
25596069256458
256060573256544
256160193256616
2562606060100.002567
2563604848100.002568
2564606060100.002569
2565605353100.002570
2566606015998.332570

ตารางที่  7  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปีปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
25561001422561111
25571001352562106
25586091256380
25596092256484
256060628256554
256160655256660
2562606695786.362567
2563606446093.752568
2564606060100.002569
2565606025896.662570
2566606015998.332570

ตารางที่  8  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปีปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2556100147272561120
2557100132322562100
255860909256381
25596010317256486
256060603256557
256160645256659
2562606926797.102567
2563607586789.332568
2564606055591.672569
2565606025896.672570
2566606060100.002570

ตารางที่  9  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปีปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
25561001006256194
2557100975256292
2558909026256364
2559909013256477
2560606011256549
256160556256649
2562605725596.492567
2563606035795.002568
2564606025896.672569
2565606025896.672570
2566606060100.002570

ตารางที่  10  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปีปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
25561002561
25571002562
25586097256384
25596096256480
2560606915256551
2561606614256652
25626078235570.512567
25636083146983.132568
2564606075388.332569
2565606060100.002570
2566606015998.332570

ตารางที่  11  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปีปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2556100 2561
255710054256241
25586051256342
25596055256435
2560605316256537
2561605727256630
2562605775087.712567
25636060154575.002568
2564605959100.002569
2565604747100.002570
2566602522392.002570

ตารางที่  12  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาจีน

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปีปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2558606013256347
2559606011256448
256060595256554
256160399256630
25626058124679.312567
2563603523394.282568
2564604848100.002569
2565604263685.712570
2566604253788.092570

ตารางที่  13  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชานาฎศิลป์ศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
25666060124880.002570 

ตารางที่  14  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปีปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
25561802557
25571801802558 
2558180180102559170
2559180180112560169
256018018012561179
256118018062562174
2562180180132563167
256318018022564178
256418018062565174
25651801801616491.112566

ตารางที่  15  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชา ป.โท บริหารการศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปีปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
255630 256111
255730 256211
25583028256312
2559303052564
25602565
25612020945.002566
25622020530.00256715
25633030930.00256821
256450504896.0025692
2565505050100.002570
2566505050100.002571

ตารางที่  16  ข้อมูลนักศึกษาสาขาวิชา ป.เอก บริหารการศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้าแผนรับ (คน)จำนวนรับเข้า (คน)จำนวนลาออก/คัดชื่อออกสะสม (ถึงปีปัจจุบัน)จำนวน คงอยู่อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา(ร้อยละ)ปีที่สำเร็จการศึกษาจำนวนที่สำเร็จการศึกษา
2556202072561
25572092562
2558201112563
25592072564
25602565
25612566
25622567
25632568
2564201515100.002569
256520 2570
2566201313100.002571