งานพัฒนานักศึกษา

  • งานธุรการและสารบรรณ
  • งานพัฒนานักศึกษ
  • งานสวัสดิการและทุนการศึกษา
  • งานทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม