งานบริหารทั่วไป

  • งานธุรการและสารบรรณ
  • งานนโยบายและแผน
  • งานการเงิน
  • งานพัสดุ
  • งานบริหารงานบุคคล
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ
  • งานอาคารสถานที่
  • งานรปะกันคุณภาพการศึกษา
  • งานฐานข้อมูลและสถิติ