งานบริการการศึกษา

  • งานธุรการและสารบรรณ
  • งานจัดการเรียนการสอน
  • งานวิเทศสัมพันธ์
  • งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
  • งานฐานข้อมูลและสถิติ