คำชี้แจง
1. แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของคณะครุศาสตร์ เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ผู้รับบริการ หมายถึงประชาชนผู้ที่มารับบริการจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากหน่วยงาน
คลิกลิงก์ >> https://shorturl.asia/7awEd

  • แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
การพัฒนาชั้นปีที่ 1ชั้นปีที่ 2ชั้นปีที่ 3ชั้นปีที่ 4
เป้าหมายหลัก-รอบรู้บทบาทหน้าที่ครู
-มีปฏิสัมพันธ์กับครู ผู้ปกครอง ชุมชน
-วางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้
-ทำงานเป็นทีม แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
-ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐานได้
­-สื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
-มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองและวิชาชีพครู
-ช่วยเหลืองานโรงเรียนโดยไม่ต้องร้องขอ
­-ประยุกต์ใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
-อดทน ขยันหมั่นเพียร ผ่อนปรนต่อปัญหา
-เป็นผู้ช่วยครู
­-ออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้
-ช่วยครูประยุกต์ใช้ digital ในการเรียนการสอน
-ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษได้
-มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองและวิชาชีพครู
-ช่วยเหลืองานโรงเรียนโดยไม่ต้องร้องขอ
­-ประยุกต์ใช้และพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้
-ช่วยงานสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน
-ช่วยครูวัดและประเมินผลการเรียนรู้
-ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้สติในการดำรงชีวิต
-อดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
-ผู้ช่วยสอน
-ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหา
-บริหารจัดการชั้นเรียนให้เกิดการเรียนรู้
-ประยุกต์ใช้ digital ในการเรียนการสอนได้หลากหลาย
-สื่อสารภาษาไทยและอังกฤษ ถ่ายทอดสู่ผู้เรียนในระดับดี
-บุคลิกภาพความเป็นครู รักและศรัทธาวิชาชีพ มั่นคงทางอารมณ์
-มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนสู้งาน
-พัฒนาและผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
-ใช้ทักษะการคำนวณ วัดและประเมินผลได้ดี
-ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
-พัฒนาตนเองให้มีความรู้เป็นพลเมืองดี
-จัดกิจกรรมพื้นฐานเสริมทักษะ TPCK+CLILL+EF/STEM/
Coding/Active Learning
-เลือกใช้ผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้
มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู
-ปฏิบัติหน้าที่ครู
-ร่วมมือกับผู้ปกครองพัฒนาผู้เรียน
-ทำงานเป็นทีม และบริหารจัดการความขัดแย้ง
-ประยุกต์ใช้ digital นำ AI มาใช้ในการเรียนการสอน
-สื่อสารภาษาไทยและอังกฤษ ถ่ายทอดสู่ผู้อื่นในระดับดี
-บุคลิกภาพความเป็นครู รักและศรัทธาวิชาชีพ มั่นคงทางอารมณ์
-มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนสู้งาน
-พัฒนาและผลิตสื่อเพื่อใช้ในการเรียนการสอน
-แนะแนว ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือผู้เรียน
-ออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
-พัฒนาตนเองให้มีความรู้เป็นพลเมืองดี
-จัดกิจกรรม TPCK+CLILL+EF/STEM/
Coding/Active Learning
-วิจัยสร้างนวัตกรรม เป็นนวัตกร
พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู
โครงการ / กิจกรรม1.     ปฐมนิเทศนักศึกษาครู - งานพัฒนานศ.
2.     โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาครู - สาขาวิชา
3.     โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (คุณธรรม จริยธรรม ICT ความรู้ ปัญญา พลเมือง จิตวิทยา เพศศึกษา) - งานพัฒนานศ.
4.     โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาครู (เน้นหัวข้อจิตวิญญาณความเป็นครู และบุคลิกภาพครู) - ฝ่ายฝึกฯ
5.     โครงการความรู้พื้นฐานการเป็นวิศวกรสังคม - งานพัฒนานศ.
6.     โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์ - ฝ่ายฝึกฯ
7.     *โครงการวิศกรสังคม ค่ายครูจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนาความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม จิตอาสา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมท้องถิ่น) - สาขาวิชา
8.     *โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น - งานศิลปวัฒนธรรม
9.     *โครงการวันครุศาสตร์ - งานพัฒนานศ.
*กิจกรรมพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล - สาขาวิชา
1.     โครงการ Show & Share แผนการจัดการเรียนรู้ - สาขาวิชา + งานฝึกฯ
2.     โครงการจิตวิญญาณความเป็นครู - ฝ่ายฝึกฯ
3.     โครงการส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ - ฝ่ายฝึกฯ + งานวิชาการ
4.     *โครงการวิศกรสังคม ค่ายครูจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนาความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม จิตอาสา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมท้องถิ่น) - สาขาวิชา
5.     *โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น - งานศิลปวัฒนธรรม
6.     *โครงการวันครุศาสตร์ - งานพัฒนานศ.
*กิจกรรมพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล  - สาขาวิชา
1.     โครงการบูรณาการการจัดการเรียนรู้  (TPCK+CLILL+EF/STEM/Coding/ Active Learning/การศึกษาพิเศษ/DLTV/นวัตกรรมในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาศรีสะเกษ) - งานวิชาการ
2.     โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือ - งานพัฒนานศ.
3.     โครงการจิตวิญญาณและจรรยาบรรณวิชาชีพครู - ฝ่ายฝึกฯ
4.     โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษและดิจิทัล - งานพัฒนานศ.
5.     *โครงการวิศกรสังคม ค่ายครูจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (พัฒนาความเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม จิตอาสา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรมท้องถิ่น) - สาขาวิชา
6.     *โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น - งานศิลปวัฒนธรรม
7.     *โครงการวันครุศาสตร์ - งานพัฒนานศ.
*กิจกรรมพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล  - สาขาวิชา
1.     โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพ - ฝ่ายฝึกฯ
2.     โครงการเตรียมความพร้อมการสอบบรรจุเพื่อเข้ารับราชการครู - งานวิชาการ
3.     โครงการปัจฉิมนิเทศ - งานพัฒนานศ.
4.     *โครงการเปิดบ้านครุศาสตร์ (Open House)  (ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อ นวัตกรรม และงานวิจัย นิทรรศการนำเสนอนวัตกรรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์ + กระบวนการเผยแพร่ต่อ ผอ. ครูพี่เลี้ยง ผู้สนใจ) – ฝ่ายฝึกฯ + วิชาการ + สาขาวิชา
5.     *โครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่น - งานศิลปวัฒนธรรม
6.     *โครงการวันครุศาสตร์ - งานพัฒนานศ.
7.     *กิจกรรมพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล  - สาขาวิชา
หมายเหตุ   * คือ โครงการจัดให้กลุ่มเป้าหมายทุกชั้นปี
   ทุกกิจกรรม/โครงการ ให้นศ.สะท้อนคิด  โดยใช้ rolfe reflective model  (What? - So what? - Now what?)